Incontinentie bij Ouderen: Oorzaken, Symptomen en Behandelingsopties

Incontinentie bij ouderen is een belangrijk onderwerp dat aanzienlijke aandacht vereist binnen de gezondheidszorg. Het verwijst naar de onvrijwillige uitscheiding van urine of ontlasting, wat kan resulteren in sociale en hygiënische problemen voor de getroffen individuen. Verschillende oorzaken dragen bij aan incontinentie, zoals veranderingen in het lichaam door het verouderingsproces, waaronder verzwakte bekkenbodemspieren en aandoeningen zoals zenuwbeschadiging of prostaatproblemen.

Elderly person with incontinence products, sitting in a wheelchair near a bathroom

De impact van incontinentie op de levenskwaliteit van ouderen kan niet worden onderschat. Het kan leiden tot emotionele stress, sociaal isolement en een verminderd gevoel van welzijn. Desondanks blijft het een behandelbare aandoening – open communicatie met zorgverleners en een adequate diagnose zijn cruciale stappen in het beheersen van de symptomen.

Voor zorgprofessionals is het belangrijk om inzicht te hebben in zowel de fysieke als de psychologische gevolgen van incontinentie. Een goed begrip van de beschikbare behandelprocessen en preventieve strategieën, zoals het versterken van de bekkenbodem, is essentieel. Effectieve beheersing en behandeling kunnen de kwaliteit van leven voor ouderen aanzienlijk verbeteren en de last van incontinentie verlichten.

Definitie van Incontinentie bij Ouderen

Incontinentie bij ouderen verwijst naar het onvermogen om urine of ontlasting vrijwillig te controleren, wat resulteert in ongewild verlies. De aandoening kent verschillende vormen, waaronder:

 • Urine-incontinentie: Dit type betreft het onvrijwillig verlies van urine en kan variëren van licht druppelen tot volledige lediging van de blaas.
 • Fecale incontinentie: Hierbij gaat het om het onbedoelde verlies van vaste of vloeibare ontlasting.
 • Anale incontinentie: Fecale incontinentie gecombineerd met het onbedoeld verlies van winderigheid.

Incontinentie bij ouderen kan diverse oorzaken hebben, waaronder leeftijdsgerelateerde veranderingen in de blaas of bekkenbodem, neurologische aandoeningen, mobiliteitsissues en obstructies. Het heeft vaak significante psychosociale implicaties, zoals gevoelens van schaamte en een verminderde kwaliteit van leven.

Factoren die bijdragen aan het ontstaan van incontinentie zijn onder meer:

 • Verminderde blaascapaciteit
 • Urineweginfecties
 • Medicijngebruik
 • Lichamelijke beperkingen die tijdige toiletgang hinderen

Incontinentie bij ouderen wordt vaak geassocieerd met verminderde mobiliteit en het vermogen om zelfstandig naar het toilet te gaan. Het komt vaker voor bij ouderen die in verzorgingstehuizen wonen dan bij zelfstandig wonende senioren. Het adequaat managen van deze aandoening vereist een gecombineerde benadering van medische interventie en ondersteuning.

Epidemiologie van Incontinentie in de Ouderenzorg

Elderly care setting with charts, medical equipment, and caregivers assisting residents

Incontinentie bij ouderen is een aanzienlijk gezondheidsprobleem binnen de ouderenzorg. De epidemiologische gegevens onthullen de omvang en impact van deze aandoening onder de oudere bevolking.

Prevalentie

De prevalentie van incontinentie bij ouderen is hoog. Studies wijzen uit dat ongeveer de helft van de ouderen in zorginstellingen in zekere mate te maken heeft met urine-incontinentie. Dit percentage kan variëren afhankelijk van de gezondheidsstatus en leefomstandigheden van de ouderen. Factoren zoals mobiliteitsproblemen, chronische aandoeningen, en bepaalde medicijnen kunnen de kans op incontinentie verhogen.

Incidentie

De incidentie van nieuwe gevallen van incontinentie bij ouderen blijkt ook significant. Het aantal ouderen dat jaarlijks nieuwe symptomen van incontinentie ontwikkelt, neemt toe naarmate de bevolking vergrijst. Dit verstekt de noodzaak voor adequate preventieve maatregelen en behandelingen. Het tijdig signaleren en aanpakken van uitlokkende factoren kan de kwaliteit van leven voor veel ouderen aanzienlijk verbeteren.

Oorzaken van Incontinentie bij Ouderen

Incontinentie bij ouderen kan veroorzaakt worden door een verscheidenheid aan factoren, waarbij de oorzaken onderverdeeld kunnen worden in fysiologische, psychologische en externe factoren.

Fysiologische Factoren

Fysiologische veranderingen spelen een cruciale rol in het ontstaan van incontinentie bij het ouder worden. Verzwakking van de bekkenbodemspieren en aantasting van steunweefsel zijn prominente oorzaken. Ook kunnen schade aan de blaas, darmen of andere organen leiden tot incontinentieproblemen. Ziekten als diabetes en neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson kunnen tevens bijdragen aan incontinentieklachten bij ouderen. Bezoek Zorg voor Beter voor meer details over fysiologische oorzaken.

Psychologische Factoren

Psychologische aspecten zijn minder vaak de directe oorzaak van incontinentie, maar kunnen wel degelijk een rol spelen. Stress en angstgevoelens kunnen bijvoorbeeld leiden tot een verhoogde aandrang en frequente toiletbezoeken, wat incontinentie kan verergeren.

Externe Factoren

Levensstijlkeuzes en omgevingsfactoren beïnvloeden ook de kans op incontinentie. Overgewicht en roken bijvoorbeeld, kunnen door verhoogde druk op de blaas en bekkenbodem leiden tot incontinentieklachten. Medicijngebruik kan eveneens bijwerkingen hebben die incontinentie veroorzaken of verergeren. Voor een overzicht van externe oorzaken, zie de informatie aangeboden door Abena Healthcare.

Typen Incontinentie

Elderly person with incontinence products in a bathroom setting

Incontinentie bij ouderen kent verschillende vormen waarbij beheersing over de blaas of darmfunctie afneemt. Deze condities brengen uitdagingen met zich mee die specifieke aandacht vereisen.

Urine-incontinentie

Urine-incontinentie bij ouderen wordt gekenmerkt door het ongewild verliezen van urine. Er zijn meerdere vormen van urine-incontinentie, waarvan aandrangincontinentie, waarbij men een plotselinge sterke drang tot urineren heeft, veel voorkomt bij ouderen. Andere vormen zijn:

 • Stressincontinentie: verlies van urine bij drukverhogende momenten zoals hoesten of niezen.
 • Overloopincontinentie: door een verstoorde blaasfunctie of een obstructie komt urine ongewenst vrij.

Deze problematiek kan veroorzaakt worden door diverse factoren, waaronder ouderdomsziekten of verminderde mobiliteit.

Fecale Incontinentie

Fecale incontinentie refereert aan het verlies van controle over de darmen, wat kan leiden tot ongewild verlies van ontlasting. Het kan te wijten zijn aan:

 • Verminderde werking van de sluitspier
 • Beschadiging van zenuwen als gevolg van ziekteprocessen zoals diabetes
 • Fysieke beperkingen die een tijdige toiletgang belemmeren

Het behandelen van fecale incontinentie is afhankelijk van de onderliggende oorzaak en kan variëren van dieetwijzigingen tot medische interventies.

Diagnostiek

Elderly person with incontinence products, doctor's office, medical equipment, diagnostic tests

De diagnostiek van urine-incontinentie bij ouderen vereist een gestructureerde aanpak, met aandacht voor verschillende aspecten van de gezondheid en het dagelijks leven van de patiënt.

Anamnese

Men begint met een grondige anamnese waarin de patiënt zijn of haar klachten beschrijft. Het is van belang inzicht te krijgen in de soort en ernst van de incontinentie, alsook de invloed ervan op de kwaliteit van leven. Het verzamelen van informatie over de toiletgang is essentieel voor de diagnostiek.

Lichamelijk Onderzoek

Tijdens het lichamelijk onderzoek wordt er gezocht naar fysieke oorzaken van incontinentie. Dit kan zaken omvatten zoals zwakte van de bekkenbodemspieren of prostaatvergroting. Het onderzoek speelt een cruciale rol in het behandelplan.

Aanvullend Onderzoek

Aanvullend onderzoek kan bestaan uit een urinemonster voor een urinestick, om een eventuele urineweginfectie uit te sluiten, en kan ook een ultrageluid van de blaas omvatten om de blaasfunctie te beoordelen. Voor gedetailleerde informatie kan men de richtlijnen raadplegen.

Behandelingen

Bij de behandeling van incontinentie bij ouderen zijn er diverse benaderingen mogelijk afhankelijk van de oorzaak en de ernst van de symptomen. Deze behandelingsmethoden variëren van conservatieve aanpakken tot chirurgische ingrepen.

Conservatieve Behandeling

De conservatieve behandeling is de eerste stap en omvat vaak levensstijlveranderingen en bekkenbodemtherapie. Maatregelen zoals het verminderen van de inname van cafeïne en alcohol, regelmatig toiletbezoek en bekkenbodemoefeningen kunnen al significante verbeteringen teweegbrengen. Hulpmiddelen zoals incontinentiepads kunnen eveneens ondersteuning bieden.

Medicamenteuze Behandeling

Wanneer conservatieve maatregelen ontoereikend zijn, kan men overgaan tot medicamenteuze behandeling. Dit houdt het gebruik in van medicijnen die de blaasfunctie kunnen verbeteren. Anticholinergica, bijvoorbeeld, verminderen de blaascontracties wat kan helpen bij aandrangincontinentie.

Chirurgische Behandeling

In bepaalde gevallen waarbij conservatieve of medicamenteuze behandelingen niet volstaan, kan een chirurgische ingreep worden overwogen. Chirurgische methoden zoals een slingoperatie kunnen de controle over de urineuitstroom herstellen bij stressincontinentie.

Preventieve Maatregelen

Elderly person's room with non-slip flooring, raised toilet seat, and grab bars. Waterproof mattress protector and absorbent pads on the bed

Om incontinentie bij ouderen te voorkomen, zijn verschillende maatregelen van belang. Allereerst speelt bewustwording een essentiële rol. Hulpverleners en mantelzorgers kunnen ouderen steunen door hen tijdig naar het toilet te begeleiden, wat bijdraagt aan het voorkomen van incontinentie.

Regelmatige Lichaamsbeweging
Lichamelijke activiteit, waaronder bekkenbodemoefeningen, helpt om de spieren die betrokken zijn bij de continentie te versterken. Oefeningen op regelmatige basis zijn essentieel voor het behouden van een goede blaasfunctie en darmgezondheid.

 • Dieet
  Aanpassingen in de voeding kunnen ook bijdragen aan preventie. Het is raadzaam om voedsel in te nemen dat de stoelgang bevordert en dehydratie te vermijden, omdat dit de urinewegen kan beïnvloeden.

 • Medicatiebeheer
  Zorgvuldig medicatiebeheer is cruciaal, aangezien sommige geneesmiddelen bijwerkingen hebben die incontinentie kunnen veroorzaken of verergeren. Artsen moeten zich hiervan bewust zijn en alternatieven overwegen indien nodig, zoals besproken in een artikel over urine-incontinentie.

Toegankelijkheid en Veiligheid in Huis
Het verwijderen van obstakels in de woning kan helpen om de zelfstandigheid te behouden, waardoor ouderen gemakkelijker en tijdig het toilet kunnen bereiken.

Op het gebied van zorgverlening is het belangrijk om misverstanden weg te nemen. Incontinentie is niet onvermijdelijk bij het ouder worden, en onnodige incontinentie kan vaak worden voorkomen. Door een integrale aanpak en goede communicatie kan de kwaliteit van leven voor ouderen aanzienlijk verbeterd worden.

Impact op de Levenskwaliteit

Incontinentie bij ouderen heeft vaak een significante impact op de levenskwaliteit. Zij die aan urine-incontinentie lijden, kunnen verschillende psychosociale problemen ervaren, zoals:

 • Verminderd zelfvertrouwen: Het onvermogen om urineverlies te controleren kan schaamtegevoelens veroorzaken en de eigenwaarde aantasten.
 • Sociaal isolement: Personen kunnen sociale activiteiten vermijden uit angst voor ongelukjes, wat kan leiden tot eenzaamheid en isolatie.
 • Emotionele stress: Angst voor zichtbare tekenen van incontinentie kan constante stress en zorgen veroorzaken.
 • Fysieke ongemakken: Huidirritaties of infecties kunnen ontstaan door de constante blootstelling aan vocht.
 • Beperking in dagelijkse activiteiten: Men kan minder mobiel worden en beperkingen ervaren in dagelijkse bezigheden en hobby's.

In combinatie met onderliggende gezondheidsproblemen, die vaak voorkomen bij ouderen, kan urine-incontinentie leiden tot een verlies van functionaliteit en zelfredzaamheid.

Er zijn positieve bevindingen omtrent de behandeling van urine-incontinentie, wat kan resulteren in een betere levenskwaliteit. Het is daarom van belang dat ouderen en zorgverleners het onderwerp proactief benaderen en behandeling niet uit de weg gaan. Open communicatie en gepaste zorg zijn cruciaal om de grote impact op de levenskwaliteit van ouderen te verminderen.

Sociaal-Economische Gevolgen

Elderly person struggling with incontinence, surrounded by expensive medical supplies and financial documents

Incontinentie bij ouderen leidt tot diverse sociaal-economische uitdagingen. Ouderen kunnen zich schamen voor hun aandoening, wat invloed heeft op hun sociale interacties en zelfbeeld. Volgens een inzicht van Abena Healthcare kunnen sommige ouderen opstandig worden of zich zelfs slachtoffer voelen vanwege incontinentie. Dit kan leiden tot een afname van sociale activiteiten en een verhoogd risico op isolatie.

De kosten voor incontinentieproducten zoals luiers en beschermende bedbekleding zijn een ander punt van zorg. Deze kosten kunnen voor sommige ouderen of hun families een financiële last vormen. Het gaat daarbij niet alleen om directe kosten, maar ook om de mogelijke kosten die voortvloeien uit aanvullende zorg en behandelingen.

Daarnaast kan incontinentie de noodzaak van professionele zorg vergroten. Daarbij kan het nodig zijn dat mantelzorgers meer tijd moeten besteden aan de zorg, wat hun vermogen om te werken kan beïnvloeden en indirect economische effecten kan hebben.

Bovendien heeft incontinentie invloed op zorginstellingen. Zorgpersoneel moet meer tijd besteden aan de zorg voor incontinente ouderen, wat hun workload verhoogt. Dit benadrukt de Richtlijnendatabase bij het bespreken van incontinentie bij kwetsbare ouderen. De totale zorgkosten stijgen dus als gevolg van incontinentie in zowel thuiszorgsituaties als in residentiële zorgomgevingen.

Ondersteuning en Zorg

Elderly person receiving incontinence care from a caregiver in a home setting

Zorgverleners spelen een essentiële rol bij het ondersteunen van ouderen met incontinentie. Een geïndividualiseerd zorgplan is cruciaal, waarbij aandacht is voor zowel fysieke als emotionele aspecten van incontinentie.

 • Persoonlijke hygiëne: Het adviseren over en realiseren van de juiste huidverzorging is belangrijk om huidproblemen te voorkomen.
 • Incontinentiemateriaal: Een selectie van passend incontinentiemateriaal kan helpen om comfort en waardigheid te behouden.
 • Toiletroutines: Het aanmoedigen van regelmatige toiletroutines en het gebruik van het toilet kan helpen om incontinentie te beheersen.
 • Bekkenbodemtherapie: In bepaalde gevallen kan oefenen van de bekkenbodemspieren bijdragen aan het verbeteren van continentie.

Professionals dienen ook rekening te houden met mogelijke onderliggende aandoeningen, zoals een overactieve blaas, die behandeld kunnen worden. Het aanpakken van deze aandoeningen kan symptomen van incontinentie verminderen.

Educatie voor mantelzorgers en familieleden speelt ook een belangrijke rol. Zij moeten voldoende geïnformeerd en ondersteund worden om de zorg voor hun naasten op zich te kunnen nemen. Door samenwerking en communicatie kan men de beste zorg en ondersteuning bieden aan ouderen met incontinentie.

Toekomstperspectieven en Innovaties

A modern, high-tech incontinence product display with futuristic design and innovative features

In de zorg voor ouderen met incontinentie zijn toekomstperspectieven en innovaties van essentieel belang om de kwaliteit van leven te verbeteren. Nieuw onderzoek toont aan dat 15-30% van zelfstandig wonende ouderen incontinentie ervaart, wat oploopt tot 90% in verpleeghuizen. Hieronder volgen enkele innovaties die het verschil kunnen maken:

Technologische Ontwikkelingen:

 • Slim incontinentiemateriaal: Sensortechnologie die aangeeft wanneer materiaal verzadigd is en vervanging nodig heeft.
 • Mobiele apps: Hiermee kunnen zorgverleners en patiënten de incontinentie beter monitoren en managen.

Medische Vooruitgang:

 • Nieuwe medicijnen: Er wordt onderzoek gedaan naar medicatie die de blaasfunctie verbetert.
 • Minimaal invasieve chirurgie: Om incontinentie te behandelen met minder hersteltijd en risico's.

Techniek in de Praktijk:

Multidisciplinaire Benadering:

 • Samenwerking tussen verschillende disciplines om een integraal zorgplan te ontwikkelen.
 • Focus op de combinatie van incontinentie en multimorbiditeit bij de oudere populatie.

Het blijft belangrijk om te investeren in onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve oplossingen. Hierbij speelt technologie een cruciale rol en zijn de praktijkervaringen van zowel patiënten als zorgverleners van onschatbare waarde.

Ga door, blijf lezen.

Ga naar alle blog artikelen
prostaatproblemen

Prostaatproblemen: Effectieve Behandelingen en Preventie Strategieën

Prostaatproblemen komen vaak voor bij mannen, vooral als ze ouder worden. De prostaat, een klier ter grootte van een walnoot, bevindt zich onder de blaas en omgeeft de urinebuis. Deze klier speelt ...

oorzaken vaak plassen bij vrouwen

12 Oorzaken van vaak urineren bij vrouwen

Plassen of urineren is een normaal onderdeel van het leven en helpt het lichaam om overtollig water en andere afvalstoffen kwijt te raken. Maar als de aandrang om te plassen vaak toeslaat en je vak...

Sleutelgat incontinentie

Sleutelgat-incontinentie: wat is het en hoe te voorkomen?

Sleutelgatincontinentie treedt op wanneer je je urine kunt ophouden tot het moment dat je bij de deur bent, maar dan plotseling het gevoel hebt dat je het niet meer kunt ophouden. Het kan ook gebeu...